Videos

   
 

 

Técnicas sin Armas

1.- Ryokatadori.

2.- Shomenuchi.

3.- Yokomenuchi.

4.- Ryotedori (suwariwaza).

5.- Ushiro Ryokatadori.

6.- Katadori menuchi.

 

7.- Katatedori Tenkan.

 

8.- Ryotemochi.

 

Técnicas con Armas

7.- Bokkendori.

8.- Jodori.

9.- Jo Kata 1 & Bokken.

10.- Jo Kata 2 & Bokken.

 

11.- Bokken Kumitachi 1.

Tests de Ki

 

Exámenes Ki Aikido

 

Tsuzukiwaza

 

Técnicas para la Salud

 

 

 
  Sitio Web Diseñado por: Duo Generis Software